Φύλλα Εργασίας

Για κάθε μάθημα του σχολικού βιβλίου προσφέρουμε πλούσιο υλικό σε φύλλα εργασίας (διερευνητικές ασκήσεις, ασκήσεις εμπλουτισμού και εμπέδωσης). Τα Φύλλα Εργασίας προσφέρονται σε δύο μορφές: σε PDF (αποθηκεύονται στον υπολογιστή και εκτυπώνονται) και σε διαδραστική μορφή (μπορεί ο χρήστης να τα επεξεργαστεί, να τα εκτυπώσει ή και να τα αποθηκεύσει). Λόγω της διαδραστικής μορφής της Γνωσιτεχνίας, είναι δυνατή η συμπλήρωση ή τροποποίηση και από tablet του εκπαιδευτικού υλικού που ανταποκρίνεται στα Ελληνικά και Μαθηματικά των Σχολικών Εγχειριδίων Ελλάδας και Κύπρου.

Ο συνολικός αριθμός των φύλλων εργασίας ξεπερνά τα 4.000 και συνεχώς αννανεώνεται.

Στη Γνωσιτεχνία τα φύλλα εργασίας λύνονται και ηλεκτρονικά με τη βοήθεια του εργαλείου Διαδραστικών Φύλλων Εργασίας.