Η Γνωσιτεχνία στο σπίτι

Η τεχνολογία είναι για να κάνει τη ζωή μας εύκολη και να μας βοηθήσει γενικά στην ποιότητα της ζωής μας. Η τεχνολογία στην εκπαίδευση, είναι εργαλείο αναζήτησης της Γνώσης.

Μέσα από τη Γνωσιτεχνία ο γονιός μπορεί για πρώτη φορά να έχει τόσο ενεργό ρόλο με το παιδί του στη διαδικασία της μάθησης, καθώς μπορεί να βρει το υλικό που χρειάζεται, για να προετοιμάσει το παιδί του στο μάθημα της ημέρας ή για την αξιολόγηση του μήνα. Επίσης μπορεί να βρει φυλλάδια Εξάσκησης στο Μάθημα της Ημέρας (Ελληνικά και Μαθηματικά) ή αξιολόγησης. Τα φύλλα εργασίας έχουν τη δυνατότητα τόσο να τυπωθούν (pdf), όσο και να λυθούν στη σελίδα μας από TABLET ή υπολογιστή.

Όλο το υλικό είναι βασισμένο στα σχολικά βιβλία και έτσι είναι εύκολη η χρήση του.

Μέσα από αυτό το υλικό μπορεί ο γονιός να επαναλάβει το μάθημα της ημέρας, εφόσον του δίνεται η δυνατότητα επεξήγησης του σχολικού μαθήματος, μέσα από το εκπαιδευτικό υλικό μας.

Τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. Μαθαίνουν όμως και με τον «κλασσικό τρόπο». Η Γνωσιτεχνία «παντρεύει» αυτά τα δυο. Το παιδί στην ουσία έχει το «κλασσικό» βιβλίο να εργαστεί και χρησιμοποιεί την τεχνολογία συνδυαστικά.

Η Γνωσιτεχνία δίνει στον μαθητή εποπτικό υλικό για την κατανόηση της γνώσης με παιγνιώδες τρόπο.

Παράλληλα τα παιχνίδια (κυρίως στις πρώτες τάξεις του δημοτικού) δίνουν τη δυνατότητα εμπέδωσης του σχολικού μαθήματος.